Η εταιρεία μας - Our company

Η εταιρεία  δημιουργήθηκε  με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών που υπήρχαν στην ανάλυση και επιστημονικά τεκμηριωμένη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και που έχουν σαν αιτία το  Μεταβολικό Σύνδρομο . Καθώς και την ολοκληρωμένη Μεταβολική αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από  Ζαχαρώδη Διαβήτη, Ζάχαρο, Διαφόρων ειδών Καρκίνου, Παχυσαρκίας  και λοιπές ασθένειες που χρήζουν ιδιαίτερης διατροφολογικής  αντιοξειδωτικής αντιμετώπισης.

Επίσης η εταιρεία  αντιμετωπίζει  και ερευνά  την ψυχολογική υγεία των πελατών προτείνοντας θεραπείες και δημιουργώντας ειδικά σεμινάρια για την αντιμετώπιση του στρες και κρίσεων άγχους  που τυχόν παρατηρούνται. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων μυοσκελετικού χαρακτήρα που εκφράζονται στην στάση του σώματος και σε προβλήματα  που εκδηλώνονται σε αυχένα, πλάτη και μέση. 

Ανιχνεύουμε   την εύρυθμη μεταβολική δυναμική μετρώντας πέραν των 100  παραμέτρων τις οποίες  έχει καταγράψει επισήμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  και που σχετίζονται με το Μεταβολικό Σύνδρομο τόσο με επίπεδο μακρόκοσμου όσο και μικρόκοσμου ,όπως την έκφραση   40 πολυμορφιζόμενων γονιδίων που σχετίζονται την διαταραχή σε συνάρτηση με το ΒΜΙ , τα συνολικό οξειδωτικό  στρες , την αντιοξειδωτική ικανότητα που παρουσιάζουν συγκεκριμένα κύτταρα” βιο δείκτες”, την μέτρηση συγκεκριμένων εξολοθρευτών των ελεύθερων ριζών ,   την κυτταρική ανταπόκριση μέσω  κυττοκινών  που εκκρίνονται από τα κύτταρα ενέργειας  , την μεταβολή του  RQ κατά την αύξηση της καρδιαγγειακής συχνότητας μέσω ειδικών εργοφυσιολογικών πρωτοκόλλων, την  βιοχημική , ορμονική  μεταβολική αντίδραση , την ανίχνευση σωματομετρικών παραμέτρων  που σχετίζονται με την διαταραχή  , την δυναμική της ψυχικής υγείας  κλπ .

Μετά την ανίχνευση και την αξιολόγηση του εκάστοτε περιστατικού , μια εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα ,καταξιωμένη στον χώρο της  και με 25 έτη πείρα  στο αντικείμενο, σε συνεργεία με την τελευταία πρόταση της σύγχρονης επιστήμης , την  διατροφογεννετική, επιχειρεί  εξατομικευμένη γενοδιατροφική  αλλαγή του φαινοτύπου σε συνδυασμό με ειδικά θεραπευτικά προγράμματα άσκησης και αποκατάστασης .Οι Ιατροί της ομάδας ,συμβουλεύουν τα περιστατικά και για την εκπόνηση η συνέργεια τυχών φαρμακοδιέγερσης.

Η παρακολούθηση της αντίδρασης των πολυμορφιζόμενων γονιδίων που σχετίζονται με τον μεταβολισμο του ασθενούς κατανοώντας τις διαταραχές,  καταστέλλουμε  φλεγμονοειδείς παράγοντες που προκαλούν διαφόρων ειδών παθήσεις. Επίσης παράλληλα μετρούμε τις κυτταρικές, βιοχημικές, ορμονικές αντιδράσεις που συσχετίζονται με διατροφογεννετική διαταραχή και περνάμε σε εξατομικευμένη γενοδιατροφική αλλαγή του φαινοτύπου. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουμε άμεσα στον περιορισμό  και την εκδήλωση των πιο πάνω ασθενειών ή των τάσεων για  εκδήλωση ασθένειας βελτιώνοντας την υγεία του πελάτη,( εφαρμόζοντας  πρωτόκολλο  know how της εταιρείας μας, δοκιμασμένα σε πάνω από 6000 πελάτες σε 12 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος).

Η εταιρεία μας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με απώτερο σκοπό την βελτίωση αλλά και στην πρόληψη των πιο πάνω διαταραχών.

The company was created with a view to covering existing needs in the field of analysis and evidence-based diagnosis and treatment of disorders that a large portion of the population face; which have as their cause metabolic syndrome. Offering as well an Integrated Metabolic management of patients suffering from diabetes mellitus, blood sugar (glucose), certain types of cancer, obesity and other diseases that require special dietary antioxidant responses.

The company also manages and investigates the psychological health of customers by recommending treatments and creating special seminars on coping with stress and anxiety that may occur. Particular emphasis is placed on treatment of musculoskeletal disorders expressed in posture and problems that occur in the neck, back and waist. We detect the proper metabolic dynamics by measuring over 100 parameters that have been officially documented by the World Health Organization and are associated with the metabolic syndrome with both macrocosm and microcosm level, as the expression of 40 polymerized genes associated with disorder according to the BMI, the overall oxidative stress, antioxidant capacity that specific cells "bio markers" present, measurement of specific free radicals killers, the cellular response through cytokine secreted by energy cells, the change in RQ during cardiovascular frequency increase through specific ergophysiology protocols, biochemical, hormonal metabolic response, detection of somatometric parameters associated with the disorder, the dynamics of mental health etc.

Following the detection and evaluation of each incident, a specialized scientific team, proven in the field with 25 years’ experience in the field, in synergy with the latest suggestion of modern science, Nutrigenetics, attempts a personalized nutrigenetic phenotype swicth combined with specific therapeutic exercise and rehabilitation programs. Group medicine advises incidents about abuse of drugs elaboration synergy. Monitoring of polymerized genes reaction associated with the metabolism of the patient's disorders; by understanding the relevant disorders we suppress inflammatory factors that cause various kinds of diseases. While we also measure cellular, biochemical, hormonal reactions associated with nutrigenetics disorder and we pass on a personalized nutrigenetic phenotype switch. Thereby we contribute directly to the reduction and the occurrence of the above diseases or trends for disease outbreaks by improving customer’s health, (by applying our company’s know-how protocol, tested to over 6000 customers in 12 years of the program).

Our company contributes in the treatment of such problems with a view to improving and preventing the above-mentioned disorders.