1/1

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ   ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ

 

 

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΡΕΣ

 

-ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ  

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

 

- ASSESSMENT OF PSYCHE FUNCTION, MENTAL DISORDERS AND PSYCHOSOMATIC DISORDERS

 

- NUTRITION AND RELATED TO METABOLISM DISORDERS DETECTION

 

- ASSESSMENT OF ATTENTION AND CONCENTRATION UNDER STRESS

 

- RELAXATION TECHNIQUES

Μεταβολικό Σύνδρομο και κυτταρική οξείδωση

 

Το Μεταβολικό Σύνδρομο αποτελεί πρόδρομο στάδιο του Διαβήτη και άλλων διαταραχών, αν και ο ρόλος του ως αιτιολογικού παράγοντα Διαβήτη έχει αμφισβητηθεί από κάποιους. Η εμφάνιση πρώιμης αντίστασης στην ινσουλίνη όταν απουσιάζει η κεντρική παχυσαρκία καθορίζει την αντίσταση στην ινσουλίνη ως υποκείμενο παράγοντα για Μεταβολικό Σύνδρομο, που μεσολαβείται από γενετικές και επίκτητες επιρροές.

 

Μελέτες στην ψυχοπαθολογία του Μεταβολικού Συνδρόμου έχουν δείξει συννοσηρότητα με καταθλιπτικά συμπτώματα, φλεγμονή και υπερκορτιζολαιμία. Η έλλειψη θετικών εμπειριών ζωής έχει επίσης συνδεθεί με μεγαλύτερη περίμετρο μέσης και χειρότερο γλυκαιμικό έλεγχο. Το αρνητικό συναίσθημα και η καταστολή του σε κοινωνικές συνθήκες, ο νευρωτισμός και η εχθρική διάθεση επίσης φαίνεται να παίζουν αποφασιστικό ρόλο στο Μεταβολικό Σύνδρομο. Η κυτταρική οξείδωση μπορεί να συνιστά κάποια οδό από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας προς τις μεταβολικές διαταραχές. 

 

Μετά από οκταετή μελέτη, βρήκαμε στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτή την υπόθεση (Μίμογλου, 2014, Μίμογλου και συν, 2013). Το γενικό εύρημα ήταν ότι ασθενείς με μειωμένη αντοχή στο στρες και χαμηλή ικανότητα διαχείρισή του είχαν υψηλότερο οξειδωτικό στρες. Δυσπροσαρμοστικοί ή υπερ-προσαρμοστικοί αμυντικοί μηχανισμοί του Εγώ και αλεξιθυμία (η δυσκολία του ατόμου να καθορίσει το συναίσθημά του, να το εκφράσει και να το διαχωρίσει από σωματικές αισθήσεις) βρέθηκε ότι συνδέονται με υψηλότερη κυτταρική οξείδωση, η οποία οδηγεί σε κυτταρική απόπτωση (κυτταρικό θάνατο).

Metabolic Syndrome and cellular oxidation

 

MetS is a precursor of diabetes and other disorders, although its role as a causative factor for Diabetes has been challenged. The appearance of primary insulin resistance in the absence of central obesity defines insulin resistance as the underlying factor of MetS, mediated by genetic and acquired influences. 

 

Studies of MetS psychopathology have demonstrated co-morbidity with depressive symptoms, inflammation, and hypercortisolemia. Lack of positive experiences has been linked to greater waist circumference and worse glycemic control. Negative emotion and its inhibition within social context, neuroticism and low agreeableness can also play a decisive role in MetS. Cell oxidation could be a pathway from personality traits to metabolic disorders.

 

After an eight year study on Metabolic Syndrome, we found evidence confirming this hypothesis (Mimoglou, 2014, Mimoglou et al., 2013). The overall finding in our study was that MetS patients with reduced stress tolerance and low coping ability had higher oxidative stress. Maladaptive and over-adaptive ego defense mechanisms and alexithymia (the inability to define and express emotions and to distinguish them from bodily sensations) were found to be linked to higher cell oxidation, which leads to cellular apoptosis (cellular death).

Ψ : Διερεύνηση του δεσμού ψυχικών και σωματικών λειτουργιών

Evaluating the bond between psychological and physical functions

Κάθε σωματική ασθένεια είναι και ψυχική ασθένεια. Κάθε ψυχική ασθένεια έχει σωματικές προεκτάσεις. Μελετώντας μέσα από την ψυχαναλυτική και την ψυχαναλυτική ψυχοσωματική θεωρία τις διαταραχές του μεταβολισμού, στοχεύουμε στην βαθύτερη κατανόηση της υγείας και της ασθένειας.